Παράλια Μικράς Ασίας Σμύρνη 5 ημέρες οδικώς
12-16/8/2018

1η ημέ­ρα : AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ–ΤΣΑ­ΝΑΚ­ΚΑ­ΛΕ­ 

 Συγκέ­ντρω­ση μπροστά στη στοά Επιμελητηρίου (ζαχαροπλαστείο Θεόφιλος)  στις 10.30πμ..Έλεγ­χος δια­βα­τη­ρί­ων και σύ­ντο­μη στά­ση στο κα­τά­στη­μα αφο­ρο­λο­γή­των ει­δών. Μπαί­νο­ντας στην Ανα­το­λι­κή Θράκη και περ­νώ­ντας έξω από την Κεσά­νη, θα πε­ρά­σου­με τα στε­νά του Ελλη­σπό­ντου από την Μάδυ­το στο Τσα­νάκ­κα­λε, με το fer­ry­boat..Στην πε­ρι­ή­γη­ση μας θα δού­με τον Πύργο του Ρολο­γιού από το 1890 ,το Αρχαιο­λο­γι­κό μου­σείο και την Αρμέ­νι­κη εκ­κλη­σία για να κα­τα­λή­ξου­με στο κά­στρο Τσι­μεν­λικ μπρο­στά στην πο­λύ­βουη προ­κυ­μαία. Τακτο­ποί­η­ση στο ξε­νο­δο­χείο, ελεύ­θε­ρος χρό­νος και δεί­πνο.

 2η ημέ­ρα : ΑΙ­ΒΑ­ΛΙ­- ΜΟ­ΧΟ­ΝΗ­ΣΙΑ­-ΣΜΥΡ­ΝΗ­ (290 χλμ.)

Δια μέ­σου μιας πα­νέ­μορ­φης δια­δρο­μής στις κα­τά­φυ­τες πλα­γιές του όρου Ίδη ,συ­νε­χί­ζου­με για Αδρα­μύτ­τιο για να φτά­σου­με στο πα­νέ­μορ­φο και γρα­φι­κό Αιβα­λι ,τις αλ­λο­τι­νές Κυδω­νιές ,μέσα σε ένα απέ­ρα­ντο κά­μπο από ελαιό­δε­ντρα .Θα πε­ρι­η­γη­θού­με στο Αϊβα­λί, στα γρα­φι­κά σο­κά­κια με τις πα­λιές σα­πω­νο­ποι­ί­ες. Θα δού­με τα πα­λιά ελ­λη­νι­κά αρ­χο­ντι­κά σπί­τια που σώ­ζο­νται ακό­μη και κο­σμούν το Αϊβα­λί. Βόλτα στο γρα­φι­κό λι­μα­νά­κι με τις πα­ρα­δο­σια­κές τα­βέρ­νες και επί­σκε­ψη στα πα­νέ­μορ­φα Μοσχο­νή­σια, ένα σύ­μπλεγ­μα από 22 μι­κρά νη­σά­κια δια­σκορ­πι­σμέ­να στο κόλ­πο του Αιβα­λιού. Εκεί ακό­μη σώ­ζο­νται ερεί­πια από το Ναό των Ταξιαρ­χών του 1890. Δια μέ­σου Μενε­μέ­νης φθά­νου­με στην πο­λύ­πα­θη Σμύρ­νη. Τακτο­ποί­η­ση στο ξε­νο­δο­χείο και ελεύ­θε­ρος χρό­νος. Δεί­πνο.

3η ημέ­ρα : Ε­ΦΕ­ΣΟ­Σ ΚΙΡ­ΚΙΝ­ΤΖΕ­ ΣΜΥΡ­ΝΗ­ (95+95 χλμ.)

Μετά το πρω­ι­νό θα κα­τευ­θυν­θού­με νό­τια, στην καρ­διά της Αρχαί­ας Ιωνί­ας. Θα επι­σκε­φθού­με την Αρχαία Έφεσο. Η αρ­χαία Έφε­σος απο­τέ­λε­σε για πάνω από 1000 χρό­νια μια με­γα­λού­πο­λη του ελ­λη­νι­σμού. Πατρί­δα του φι­λό­σο­φου Ηρά­κλει­του ήταν γνω­στή σε όλο τον αρ­χαίο κό­σμο για την λα­τρεία της Εφε­σί­ας Αρτέ­μι­δος. Τα πρώ­τα χρι­στια­νι­κά χρό­νια ήταν ήδη με­γά­λη πόλη και ανα­φέ­ρε­ται στις γνω­στές προς Εφε­σί­ους επι­στο­λές του απο­στό­λου Παύ­λου και ως μία από τις Επτά Εκκλη­σί­ες της Απο­κά­λυ­ψης. Στον αρ­χαιο­λο­γι­κό χώρο θα δού­με το Βου­λευ­τή­ριο, το Πρυ­τα­νείο, την Δημό­σια Αγορά, το Νύμ­φαιο, την Βιβλιο­θή­κη του Κέλ­σου, το Θέα­τρο, το Γυμνά­σιο και το Στά­διο. Τρι­γύ­ρω από την Έφεσο θα επι­σκε­φθού­με τον Κιρ­κιν­τζέ, το ελ­λη­νι­κό χω­ριό που ανα­φέ­ρει η Διδώ Σωτη­ρί­ου στα «Ματω­μέ­να Χώμα­τα» και το κο­σμο­πο­λί­τι­κο θέ­ρε­τρο Κου­σά­ντα­σι. Ελεύ­θε­ρος χρό­νος στην πλού­σια αγο­ρά του και γεύ­μα εξ ιδί­ων σε πα­ρα­θα­λάσ­σια τα­βέρ­να. Επι­στρο­φή στην Σμύρ­νη και δεί­πνο.

4η ημέ­ρα : ΣΜΥΡ­ΝΗ­-ΠΕΡ­ΓΑ­ΜΟ­Σ-ΤΣΑ­ΝΑΚ­ΚΑ­ΛΕ­ (220 χλμ.)  

Μετά το πρω­ι­νό, με­τά­βα­ση στην Ακρό­πο­λη του Καντι­φέ Καλέ για μια πα­νο­ρα­μι­κή ξε­νά­γη­ση της Σμύρ­νης. Καθο­δόν πε­ρι­ή­γη­ση της πό­λης όπου θα δού­με το Διοι­κη­τή­ριο με το γρα­φι­κό Ρολόι του, τα πα­λιά ελ­λη­νι­κά αρ­χο­ντι­κά, την ιστο­ρι­κή προ­κυ­μαία της και τον πα­λαιό Σιδη­ρο­δρο­μι­κό Σταθ­μό. Χρό­νος ελεύ­θε­ρος και ανα­χω­ρού­με για να επι­σκε­φθού­με την Αρχαία Πέρ­γα­μο, μία από τις λα­μπρό­τε­ρες πό­λεις της αρ­χαιό­τη­τας. Ξενά­γη­ση στο Ασκλη­πιείο, την Βασι­λι­κή του Αγίου Ιωάν­νου, την Κόκ­κι­νη Αυλή. Στάση για γεύ­μα εξ ιδί­ων και συ­νε­χί­ζου­με μέσω Αδρα­μυ­τί­ου για το Τσα­νάκ­κα­λε. Τακτο­ποί­η­ση στο ξε­νο­δο­χείο και δεί­πνο.

5η ημέ­ρα : ΤΣΑ­ΝΑ­ΚΑ­ΛΕ­ -ΤΡΟΙΑ­ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Μετά το πρω­ι­νό μας, επί­σκε­ψη στις αρ­χαιό­τη­τες της μυ­θι­κής Τροί­ας, την πόλη του Πριά­μου, όπου θα δού­με ερεί­πια από την πα­λιά πόλη και το αντί­γρα­φο του Δου­ρεί­ου Ίππου. Ξενά­γη­ση στον αρ­χαιο­λο­γι­κό χώρο με τα αλ­λε­πάλ­λη­λα στρώ­μα­τα υπο­λειμ­μά­των από τις διά­φο­ρες φά­σεις ύπαρ­ξης της πό­λης. Θα δια­σχί­σου­με τα στε­νά των Δαρ­δα­νε­λί­ων για να φθά­σου­με στην Καλ­λί­πο­λη, γε­νέ­τει­ρα της γνω­στής σε όλους μας Σοφί­ας Βέμπο. Άφιξη στα σύ­νο­ρα, τε­λω­νεια­κός έλεγ­χος και με εν­διά­με­σες στά­σεις κα­θο­δόν, άφι­ξη αργά το από­γευ­μα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

ΤΙ­ΜΗ­ ΣΥΜ­ΜΕ­ΤΟ­ΧΗ­Σ ΚΑ­Τ Α­ΤΟ­ΜΟ­ ΣΕ­ ΔΙ­ΚΛΙ­ΝΟ 259€ ΔΙΑ­ΦΟ­ΡΑ­ ΜΟ­ΝΟ­ΚΛΙ­ΝΟΥ­ +90€

Περι­λαμ­βά­νο­νται:Μετα­φο­ρές με­τα­κι­νή­σεις με υπε­ρυ­ψω­μέ­νο κλι­μα­τι­ζό­με­νο λε­ω­φο­ρείο του γρα­φεί­ου μας.  Τις δια­νυ­κτε­ρεύ­σεις στα επι­λεγ­μέ­να ξε­νο­δο­χεία.  Ημι­δια­τρο­φή (πρω­ι­νό και δεί­πνο κα­θη­με­ρι­νά στα ξε­νο­δο­χεία).  Τις ξε­να­γή­σεις πε­ρι­η­γή­σεις όπως ανα­φέ­ρο­νται στο πρό­γραμ­μα. Συνο­δό αρ­χη­γό του γρα­φεί­ου μας.  Ασφά­λεια αστι­κής ευ­θύ­νης.   Τα ακτο­πλοϊ­κά ει­σι­τή­ρια, Μάδυ­τος Τσα­νάκ­κα­λε και Λάμ­ψα­κος Καλ­λί­πο­λη

Δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται: Εισό­δους μου­σεί­ων και αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων. Επι­πλέ­ον γεύ­μα­τα, ποτά, φι­λο­δω­ρή­μα­τα . Ότι ανα­φέ­ρε­ται ως προ­αι­ρε­τι­κό στο πρό­γραμ­μα.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.